Distances

Jackson to Grand Teton National Park: 5 miles (13 miles to Moose, WY)

Jackson to Yellowstone National Park: 80 miles

Jackson to Teton Village: 12 miles

Jackson to Grand Targhee: 45 miles

Jackson to Bozeman, Montana: 216 miles

Jackson to Salt Lake City: 278 miles

Jackson to Idaho Falls, Idaho: 88 miles